Algemene voorwaarden PearToHappiness

Inleiding en toelichting

Voor je liggen de algemene voorwaarden van PearToHappiness. PearToHappiness biedt onder meer, maar niet uitsluitend, het volgende aan:

- Events;

- 1 op 1 coaching;


De algemene voorwaarden kennen een gelaagde opbouw. Eerst volgt het algemene deel (hoofdstuk 1) dat van toepassing is op alle hiervoor genoemde activiteiten van PearToHappiness. Daarna volgen algemene voorwaarden die in aanvulling op of in afwijking van de op het algemene deel van toepassing zijn ten aanzien van de desbetreffende activiteit. Mocht iets je niet geheel duidelijk zijn, neem dan gerust contact met ons op!


Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1: DEFINITIES

1. PearToHappiness, gevestigd te Landgraaf, KvK-nummer 81087144, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.

2. Opdrachtgever: ieder natuurlijk- of rechtspersoon die met PearToHappiness een overeenkomst aangaat.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan dienstverlener tegen betaling werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.


Artikel 2: TOEPASSELIJKHEID

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens de dienstverlener waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing. Afwijkende bedingen van opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover die specifiek en schriftelijk door PearToHappiness zijn aanvaard. Die aanvaarding kan niet worden afgeleid uit het onbesproken laten door PearToHappiness van een eventuele van toepassing verklaring van algemene voorwaarden door opdrachtgever. Een eventuele afwijking geldt alleen voor het betreffende geval, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

3. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de overeenkomst voor.

4. Deze voorwaarden gelden voor eenieder die bij PearToHappiness werkzaam is, een ieder die door PearToHappiness wordt ingeschakeld en een ieder voor wiens handelen of nalaten PearToHappiness aansprakelijk is of kan zijn.

5. Bepalingen in een overeenkomst of deze algemene voorwaarden die uitdrukkelijk of naar hun aard ook na afloop of beëindiging van een overeenkomst van kracht dienen te blijven, blijven na afloop of beëindiging van kracht.


Artikel 3: AANBIEDINGEN EN OFFERTES

1. Aanbiedingen zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever aan PearToHappiness is verstrekt. De opdrachtgever zal zich ervoor inspannen, om tijdig alle informatie te verstrekken die van belang is voor het formuleren van een aanbod.

2. Alle door PearToHappiness uitgebrachte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.

3. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is PearToHappiness daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht PearToHappiness niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

6. PearToHappiness kan niet aan haar offertes of voorstellen gehouden worden wanneer de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of het voorstel, of een deel ervan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

7. Opgemaakte tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.


Artikel 4: DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst houdt voor PearToHappiness een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis in. PearToHappiness is derhalve verplicht zich in te spannen om een positief resultaat te bereiken, maar kan niet garanderen dat dit resultaat daadwerkelijk zal worden bereikt. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam coach verwacht mag worden.

2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan PearToHappiness aangeeft of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan PearToHappiness worden verstrekt. Indien opdrachtgever hier niet (tijdig) aan voldoet, heeft PearToHappiness het recht de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, tot op het moment dat de vereiste gegevens alsnog worden aangeleverd of een andersoortige oplossing voor de desbetreffende ontbrekende gegevens wordt gevonden, waardoor de uitvoering van de overeenkomst gecontinueerd kan worden.

3. Indien de door PearToHappiness te verrichten werkzaamheden plaatsvinden bij de opdrachtgever, dan zal laatstgenoemd alle faciliteiten ter beschikking stellen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn ter uitvoering van de overeenkomst.

4. In het geval dat uitvoering van een overeenkomst in strijd kan komen met de belangen van een al bestaande opdrachtgever, zal PearToHappiness hiervan melding maken aan de betrokken partijen. Indien sprake is van een tegenstrijdig belang zal PearToHappiness pas ingaan op het verzoek tot het uitvoeren van een overeenkomst, als daaromtrent voor alle betrokken partijen aanvaardbare afspraken zijn gemaakt.

5. In de overeenkomst worden in elk geval afspraken vastgelegd betreffende de nadere inhoud van de overeenkomst, de looptijd van de overeenkomst en de overeengekomen vergoeding. Aanvullende afspraken kunnen door PearToHappiness en opdrachtgever in de overeenkomst worden vastgelegd.

6. Indien de opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in een reeds bestaande overeenkomst, kunnen deze zowel mondeling als schriftelijk worden voorgesteld. De acceptatie van wijzigingen in bestaande overeenkomsten is echter uitsluitend geldig middels schriftelijke bevestiging (elektronische weg toegestaan) door PearToHappiness.

7. Als na aanvaarding van het oorspronkelijke aanbod wijzigingen plaatsvinden in de omvang van de overeenkomst, kan dit leiden tot uitbreiding en/of wijziging van de overeengekomen begrote kosten. Dit zal vooraf gecommuniceerd en besproken worden en pas na overeenstemming worden doorgevoerd.

8. Een overeenkomst eindigt van rechtswege na afronding van het desbetreffende overeengekomen coaching traject, door wederzijds goedvinden, of middels ontbinding. Een opdrachtgever heeft de mogelijkheid tot annulering van de overeenkomst conform de mogelijkheden zoals voornoemd beschreven in hoofdstuk 2 – 4. Het eindigen van de overeenkomst laat de (betalings)verplichtingen van opdrachtgever jegens PearToHappiness in beginsel onverlet.


Artikel 5: HONORARIUM

1. Voor de uitvoering van de overeenkomst is opdrachtgever het honorarium (vast overeengekomen tarief) aan PearToHappiness verschuldigd. Dit tarief wordt per geval vastgesteld op basis van het desbetreffende door opdrachtgever gekozen en door PearToHappiness aangeboden (coaching)traject.

2. Voor de reistijd ter zake de uitvoering van de overeenkomst is de opdrachtgever geen honorarium verschuldigd, tenzij partijen anders overeenkomen.

3. Het verschuldigde honorarium wordt bij de totstandkoming van de overeenkomst door PearToHappiness schriftelijk (elektronische weg toegestaan) bevestigd aan de opdrachtgever.


Artikel 6: BETALING

1. Het totaal (verschuldigde) honorarium voor het desbetreffende gekozen en aangeboden (coaching) traject wordt in één keer of via een overeengekomen aantal bepaalde (betalings)termijnen via schriftelijke (elektronische weg toegestaan) factuur bij opdrachtgever in rekening gebracht.

2. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, of wanneer een andere insolventieprocedure op opdrachtgever van toepassing is, zijn de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar.

3. Ingeval van een gezamenlijk gegeven overeenkomst zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk en verbonden voor de betaling van de volledige factuur.

4. PearToHappiness is gerechtigd om alle vorderingen tussen haar en de opdrachtgever over en weer met elkaar te verrekenen.

5. Betaling van een (openstaande) factuur dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, door de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum (volledig) te worden voldaan.

6. Betaling dient te geschieden in Euro’s (€). Datum van betaling is de dag waarop de bank het saldo op de bankrekening van PearToHappiness crediteert.

7. Betaling dient plaats te vinden door overschrijving van het verschuldigde (geld)bedrag op het op de factuur vermelde IBAN ten name van ‘PearToHappiness’ onder vermelding van het factuurnummer alsmede het klantnummer.


Artikel 7: OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Zowel PearToHappiness alsook opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de verplichtingen uit de overeenkomst niet (voldoende) worden nagekomen.

2. Voorts is PearToHappiness bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich zwaarwegende omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Daaronder is onder meer begrepen een situatie waarin door (overheids)maatregelen en/of bij een pandemie PearToHappiness niet in staat is of het niet verstandig acht uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. PearToHappiness alsook opdrachtgever is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien de verplichtingen uit de overeenkomst niet worden nagekomen dan wel indien na het sluiten van de overeenkomst ter kennis is gekomen of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de verplichtingen niet zullen worden nagekomen. In geval er goede gronden bestaan te vrezen dat niet, slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal worden nagekomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

4. In geval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, of een andere insolventieprocedure, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven - ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het PearToHappiness vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van PearToHappiness op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien PearToHappiness de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.


Artikel 8: VERZUIM

1. Na verstrijking van de betalingstermijn zal PearToHappiness opdrachtgever in gebreke stellen middels een aanmaning indien de factuur niet (volledig) is voldaan. Indien binnen de in de aanmaning gestelde termijn de factuur alsnog niet (volledig) is voldaan, is de opdrachtgever automatisch in verzuim conform artikel 6:81 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) en is opdrachtgever over het opeisbare bedrag de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119(a) van het BW verschuldigd.

2. Ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en dan op de hoofdsom.

3. Indien de opdrachtgever in verzuim is één of meer van zijn verplichtingen jegens PearToHappiness na te komen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, te weten in ieder geval, doch niet uitsluitend, kosten ter zake de door PearToHappiness zelf verrichte (incasso)werkzaamheden, waaronder het versturen van aanmaningen, het sommeren tot betaling en het eventueel treffen van een betalingsregeling, voor rekening van de opdrachtgever, welke kosten minimaal 15 procent van de vordering, met een minimum van € 40,00, bedragen. PearToHappiness hanteert ten aanzien van de exacte hoogte van de buitengerechtelijke kosten de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten.


Artikel 9: INSCHAKELING VAN DERDEN

1. PearToHappiness is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, indien opdrachtgever hier (mondelinge) toestemming voor verleend. De keuze van de door PearToHappiness in te schakelen derden zal geschieden met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. PearToHappiness is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van PearToHappiness.

2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een overeenkomst van de opdrachtgever willen beperken, gaat PearToHappiness ervan uit en bevestigt zij zo nodig bij deze dat alle haar gegeven overeenkomsten van de aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.


Artikel 10: OVERMACHT

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop PearToHappiness geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor PearToHappiness niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van PearToHappiness, of in het bedrijf van degenen die zij voor de uitvoering van de opdracht inschakelt, worden daaronder begrepen.

2. PearToHappiness heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat PearToHappiness zijn verplichtingen had moeten nakomen.

3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de wederkerende verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Indien PearToHappiness ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is PearToHappiness gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte naar evenredigheid separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 11: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PearToHappiness niet toegestaan de aan PearToHappiness toebehorende rechten van intellectuele eigendom, onder meer rustende op geproduceerde adviezen, planningen, overeenkomsten of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, openbaren en/of exploiteren, of anderszins te gebruiken. Zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 5.000,00 voor iedere afzonderlijke overtreding, alsmede € 1.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat iedere afzonderlijke overtreding voortduurt, onverminderd het recht van PearToHappiness om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd alle overige rechten van PearToHappiness.


Artikel 12: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle door PearToHappiness geleverde en uitgeleende zaken blijven eigendom van PearToHappiness. Geleverde zaken worden eigendom van de opdrachtgever zodra de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst(en) met PearToHappiness volledig is nagekomen.

2. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, of er gegronde redenen bestaan dat zij deze niet zal of kan nakomen, dan is PearToHappiness gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsrecht berust bij de opdrachtgever weg te onttrekken.


Artikel 13: GEHEIMHOUDING EN PERSOONSGEGEVENS

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien PearToHappiness op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en PearToHappiness zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is PearToHappiness niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook.

3. PearToHappiness zal verkregen persoonsgegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst en ter voldoening aan de wettelijke verplichtingen.

4. Opdrachtgever kan zijn persoonsgegevens te allen tijde inzien en hier een afschrift van verkrijgen, indien hij/zij hier om verzoekt. Indien opdrachtgever van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient opdrachtgever dit schriftelijk of elektronisch aan PearToHappiness te melden. PearToHappiness zal dit verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.


Artikel 14: KLACHTEN

1. Indien de opdrachtgever klachten heeft over de uitvoering van de overeenkomst kan door de opdrachtgever een klacht ingediend worden bij PearToHappiness.

2. Eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking of voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan PearToHappiness. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.

3. Omwille van de snelheid van de behandeling van de klacht, geniet het de voorkeur deze per e-mail in te dienen.

4. Indien de klacht gegrond is, zal PearToHappiness binnen een redelijke termijn voor een passende oplossing zorgen, tenzij dit gezien de omstandigheden in redelijkheid niet van PearToHappiness verwacht kan worden.


Artikel 15: SLOTBEPALINGEN

1. Tezamen met de overeenkomst vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgovereenkomst of gewijzigde of aanvullende overeenkomst de volledige overeenkomst tussen PearToHappiness en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.

2. Indien de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden vernietigbare/nietige bepalingen bevatten, leidt dat niet tot vernietigbaarheid/nietigheid van de overige bepalingen in de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden. De vernietigbare/nietige bepaling zal worden vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met de bedoelingen van partijen ten aanzien van de vernietigde/nietige bepaling.

3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

4. Indien PearToHappiness niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat PearToHappiness in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

5. PearToHappiness is te allen tijde gerechtigd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziende versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te raadplegen via www.peartohappiness.nl en kan op verzoek van opdrachtgever per post of e-mail worden toegestuurd.


Artikel 16: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

1. Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen de opdrachtgever en PearToHappiness is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar PearToHappiness gevestigd is. Niettemin heeft PearToHappiness het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter op basis van de woonplaats van de opdrachtgever.


Hoofdstuk 2 Events

Dit gedeelte van de algemene voorwaarden is, in aanvulling op hoofdstuk 1, van toepassing op door PearToHappiness (mede) georganiseerde events, die op zichzelf staan, of onderdeel uitmaken van een met PearToHappiness gesloten overeenkomst en andere programma’s die door PearToHappiness worden aangeboden.


Artikel 17: TICKETVERKOOP

1. Een persoon die wil deelnemen aan het event dient middels de door PearToHappiness voorgeschreven wijze een ticket aan te schaffen.

2. Enkel tickets die zijn aangeschaft bij PearToHappiness of door PearToHappiness ingeschakelde of erkende voorverkoopbureaus worden door PearToHappiness als geldig erkend.

3. De deelnemer staat in voor de juistheid van de bij de aankoop van de ticket verstrekte gegevens. Eventuele onjuiste gegevens komen voor rekening en risico van de deelnemer.

4. PearToHappiness neemt de door haar verkregen gegevens van de deelnemer op in een daartoe aangehouden administratie. Door registratie geeft de deelnemer toestemming voor het gebruik en het opslaan van de door hem verstrekte gegevens.


Artikel 18: VERPLICHTINGEN VAN DEELNEMERS

1. De deelnemer is gehouden het ticket gedurende het gehele event bij zich te dragen en op eerste verzoek aan PearToHappiness, of door haar ingeschakelde derden, te tonen.

2. De deelnemer dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen, regels en voorschriften die worden gegeven door PearToHappiness, de eventlocatie dan wel door PearToHappiness ingeschakelde derden. Indien de deelnemer weigert de instructies op te volgen, dan is de deelnemer verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.

3. PearToHappiness is bevoegd een deelnemer die zich misdraagt, of anderszins een behoorlijke uitvoering van het event onredelijk bemoeilijkt of verhindert, de verdere toegang tot het event te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van PearToHappiness op vergoeding van eventuele geleden schade.

4. De deelnemer dan wel opdrachtgever vrijwaart PearToHappiness voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de deelnemer dan wel opdrachtgever toerekenbaar is.

5. De deelnemer dan wel opdrachtgever is aansprakelijk voor en dient zich adequaat te verzekeren tegen alle schade van welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van hemzelf wordt veroorzaakt, alsmede voor schade die op welke wijze ook door haar goederen wordt veroorzaakt.

6. Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de deelnemer(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever die de deelnemer(s) heeft aangemeld betaald worden.


Artikel 19: GEVOLGEN ANNULERING/WIJZIGING/VERPLAATSING EVENT

1. PearToHappiness kan een event annuleren indien er niet voldoende inschrijvingen zijn of indien sprake is van een vorm van overmacht of onvoorziene omstandigheden. De opdrachtgever wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In een dergelijk geval wordt, indien mogelijk, de opdrachtgever een ander event aangeboden. Indien de opdrachtgever niet ingaat op dit aanbod, kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op de reeds door de opdrachtgever aan PearToHappiness betaalde ticketprijs. Indien geen ander event wordt aangeboden, zal PearToHappiness op verzoek de reeds aan PearToHappiness betaalde ticketprijs voor het event restitueren.

2. PearToHappiness heeft het recht de datum, het tijdstip en/of de locatie van het event te wijzigen. Dit kan eveneens een wijziging naar een digitale variant van het event zijn. De opdrachtgever wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In een dergelijk geval heeft de opdrachtgever het recht het event kosteloos te annuleren, tenzij de wijziging slechts van geringe betekenis is of het gevolg is van een situatie waarin een ongewijzigde instandhouding niet mag worden verwacht, zoals bij maatregelen die in verband met gezondheidsrisico’s nodig zijn, gedurende bijvoorbeeld een pandemie. Er bestaat in voornoemde gevallen geen recht op restitutie. Dit is ter beoordeling van PearToHappiness.

3. Het restitutieverzoek wordt gemaild naar PearToHappiness en zal binnen 5 werkdagen worden beantwoord. Indien aanspraak kan worden gemaakt op restitutie, is PearToHappiness uitsluitend verplicht het tarief te restitueren dat vermeld staat op het ticket, tenzij een lagere prijs aan PearToHappiness voor het ticket is betaald. Dan geldt het lagere bedrag. Er bestaat slechts recht op restitutie van de waarde van het ticket indien het desbetreffende restitutieverzoek (door overhandiging van het ticketbewijs) wordt ingediend binnen 14 dagen na het moment waarop bekend wordt dat het event geen doorgang kan vinden dan wel geannuleerd wordt. Servicekosten of overige schade wordt niet vergoed.

4. Annulering of verplaatsing van een event door PearToHappiness brengt geen aansprakelijkheid voor enige door opdrachtgever dan wel deelnemer ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade met zich mee.


Artikel 20: ANNULERING DOOR OPDRACHTGEVER/DEELNEMER

1. Eenmaal gekochte tickets voor een event of deelname aan andere programma’s worden niet door PearToHappiness teruggenomen en kunnen niet worden geruild. Evenmin vindt restitutie van het aankoopbedrag, de prijs van het programma of reserveringskosten plaats.

2. Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan het event is het haar toegestaan zich kosteloos te laten vervangen door een ander, mits de deelnemer hierover contact opneemt met PearToHappiness en hiervoor goedkeuring krijgt.


Artikel 21: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1. PearToHappiness is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan het event. PearToHappiness kan het Deelnemers en andere derden schriftelijk toestaan om op door hen voorgeschreven wijze gebruik te maken van deze intellectuele eigendomsrechten.

2. De Deelnemer is niet gerechtigd (delen van) het door PearToHappiness geproduceerde promotiemateriaal te verveelvoudigen dan wel op enige andere wijze inbreuk te maken op aan PearToHappiness toebehorende rechten van intellectueel eigendom, waaronder maar niet beperkt tot merkrechten, auteursrechten en handelsnaamrechten, tenzij er uitdrukkelijk schriftelijk een andersluidende afspraak wordt gemaakt.

3. PearToHappiness is gerechtigd, voor marketingdoeleinden van PearToHappiness, foto- en/of filmopnamen te maken van het event en de aldaar aanwezige personen. PearToHappiness is ter zake aan de deelnemer geen vergoeding verschuldigd.


Artikel 22: BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

1. Het betreden van de locatie en het bijwonen van het event geschiedt door de deelnemer op eigen risico. PearToHappiness is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de deelnemer.

2. De aansprakelijkheid van PearToHappiness wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor:

a. Schade ten gevolge van wijzigingen in alle door PearToHappiness, dan wel door derden, gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven ten aanzien van het Event;

b. Schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door PearToHappiness ingeschakelde derden zoals leveranciers, en de door deze derden ingeschakelde personen;

c. Schade ten gevolge van het niet opvolgen door de deelnemer van door de Locatie of PearToHappiness ingeschakelde personen gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, veiligheid en fatsoen;

d. Schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de deelnemer toebehorende en naar de locatie meegebrachte goederen;

e. (Gevolg) schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en eindtijden van het event;

f. Schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere deelnemers van het event;

g. Schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan PearToHappiness gebruiker, huurder of eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van PearToHappiness staat;

h. Gevolgschade en indirecte (bedrijfs-)schade aan de zijde van deelnemer. PearToHappiness onthoudt zich van iedere inmenging met betrekking tot geschillen waarbij zij geen partij is, waaronder begrepen doch niet beperkt tot geschillen tussen deelnemers onderling.


Hoofdstuk 3 (1 op 1 coaching)

Dit gedeelte van de algemene voorwaarden is, in aanvulling op hoofdstuk 1, van toepassing op 1 op 1 coaching door PearToHappiness.


Artikel 23: UITVOERING OVEREENKOMST

De overeenkomst houdt voor PearToHappiness een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis in. PearToHappiness zal zich inspannen om een positief resultaat te bereiken, maar kan niet garanderen dat dit resultaat daadwerkelijk zal worden bereikt. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam coach verwacht mag worden. Coaching door PearToHappiness dient niet als vervanging te worden gezien voor een medische behandeling door een arts of specialist. Opdrachtgever dient bij medische klachten derhalve altijd eerst een arts of specialist te raadplegen.


Artikel 24: AFZEGGING

1. Een coaching sessie die niet, of later dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt bij opdrachtgever in rekening gebracht.

2. Een coaching sessie die onderdeel is van een coaching traject dient tevens minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Indien niet, of later dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, komt het recht om de coaching sessie op een later moment in te halen te vervallen.

3. Afzeggingen dienen door opdrachtgever telefonisch, via e-mail of via WhatsApp te geschieden.


Artikel 25: CONTRACTDUUR

1. Er kan gekozen worden voor losse coaching sessies en een coaching traject. Een coaching traject wordt aangegaan voor bepaalde tijd.

2. Een particuliere opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

3. Een zakelijke opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds op te zeggen. Artikel 7:408 lid 1 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


Hoofdstuk 4 Wettelijke bedenktijd consumenten

Dit gedeelte van de algemene voorwaarden is, in aanvulling op hoofdstuk 1, van toepassing in de gevallen van een aankoop door een consument. Een consument is een natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. LET OP: Dit gedeelte van de algemene voorwaarden is uitdrukkelijk niet van toepassing op nietconsumenten. Ook zijn ze niet van toepassing in geval van aankoop van digitale inhoud die online af te spelen of te downloaden is (denk aan geluids- of videofragmenten, computersoftware en e-books) of toegangstickets tot events.


Artikel 27: HERROEPINGSRECHT

1. Opdrachtgever heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. De herroepping dient voor het verstrijken van deze termijn aan PearToHappiness te zijn verzonden.

2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient PearToHappiness schriftelijk per post of e-mail op de hoogte te worden gebracht van de beslissing van opdrachtgever de overeenkomst te herroepen. PearToHappiness zal opdrachtgever per ommegaande een ontvangstbevestiging van de herroeping doen toekomen.


Artikel 28: GEVOLGEN HERROEPING

1. Indien de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht ten aanzien van de aanschaf van goederen, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal PearToHappiness dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, restitueren. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de PearToHappiness of door opdrachtgever sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

3. Indien de opdrachtgever heeft verzocht om de verrichting van diensten door PearToHappiness te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, dan heeft PearToHappiness het recht de reeds gemaakte kosten alsmede het reeds nagekomen gedeelte bij opdrachtgever in rekening te brengen.